Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innumerableness /inju:mərə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không đếm được, tính vô số