Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

measureless /'meʒəlis/  

  • Tính từ
    vô tận

    * Các từ tương tự:
    measurelessly, measurelessness