Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbounded /ʌn'baʊndid/  

 • Tính từ
  (văn học)
  không giới hạn, vô hạn; vô độ
  unbounded joy
  niềm vui vô hạn
  unbounded ambition
  lòng tham vô độ

  * Các từ tương tự:
  unboundedly, unboundedness