Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfathomable /ʌn'fæðəməbl/  

 • Tính từ
  sâu quá không dò tới đáy được
  (nghĩa bóng) quá lạ, khó dò, khó hiểu
  unfathomable motives
  những nguyên cớ khó dò

  * Các từ tương tự:
  unfathomableness