Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfathomableness /ʌn'fæðəməblnis/  

  • Danh từ
    tính khó dò, tính không dò được
    tính không dò ra, tính không hiểu thấu