Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không giới hạn, vô tận, vô hạn
  if only one had an unlimited supply of money!
  phải chi con người có được một nguồn cung cấp tiền bạc vô hạn!

  * Các từ tương tự:
  unlimitedly, unlimitedness