Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có giới hạn, vô hạn
  limitless ambition
  tham vọng vô hạn

  * Các từ tương tự:
  limitlessness