Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immeasurableness /imeʤərə'biliti/  

  • Danh từ
    tính vô hạn, tính mênh mông, tính không thể đo lường được