Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inestimable /in'estiməbl/  

 • Tính từ
  vô giá
  the value of your assistance is inestimable
  sự giúp đỡ của anh thật là vô giá

  * Các từ tương tự:
  inestimableness