Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm sửng sốt

    * Các từ tương tự:
    astoundingly