Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lam bối rối, làm lúng túng; làm ngơ ngác
  sự đi lại nhộn nhịp ở thành phố lớn làm tôi lúng túng
  cái nhìn lúng túng

  * Các từ tương tự:
  bewildering, bewilderment