Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confound /kən'faʊnd/  

 • Động từ
  làm bối rối; làm ngạc nhiên
  tôi ngạc nhiên khi nghe rằng
  (cũ) làm lộn xộn, làm rối tung (ý nghĩ…)
  đánh bại
  confound an enemy
  đánh bại quân địch
  ngăn chặn, ngăn trở
  confound a plan
  ngăn trở kế họach
  (dùng dưới dạng thán từ) quỷ tha ma bắt đi!
  confound him!
  quỷ tha ma bắt nó đi!

  * Các từ tương tự:
  confounded, confoundedly, confoundedness, confounder, confounding