Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

confoundedly /kən'faʊndidli/  

  • Phó từ
    (khẩu ngữ)
    quá xá, kinh khủng
    it's confoundedly hot!
    trời nóng quá xá!