Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ) (khẩu ngữ)
  chết tiệt
  that confounded dog!
  con chó chết tiệt ấy

  * Các từ tương tự:
  confoundedly, confoundedness