Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tk sự trùng hợp
    balanced c. sự trùng hợp cân bằng
    partial c. sự trùng hợp bộ phận