Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bewilderment /bi'wildəmənt/  

  • Danh từ
    sự bối rối, sự lúng túng; sự ngơ ngác
    watch in bewilderment
    ngơ ngác nhìn