Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm sửng sốt, làm kinh ngạc; làm điếng người

    * Các từ tương tự:
    bemused