Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sửng sốt; bối rối
  a bemused tone of voice
  giọng sửng sốt
  he was totally bemused by the traffic system in the city
  anh ta hoàn toàn bối rối trước hệ thống giao thông trong thành phố