Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm lúng túng, làm bối rối
    câu hỏi đã làm tôi lúng túng

    * Các từ tương tự:
    perplexed, perplexedly, perplexing, perplexingly, perplexity