Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lúng túng, bối rối
  looked perplexed
  trông có vẻ bối rối
  a perplexed look
  vẻ bối rối

  * Các từ tương tự:
  perplexedly