Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-ss; (Mỹ)
    -s-)
    làm bối rối; làm sửng sốt
    anh ta xuất hiện đột ngột đã làm cho tôi hoàn toàn sửng sốt