Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dumfound /dʌm'faʊnd/  

  • Danh từ