Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  tính thế khó xử; tình thế khó khăn
  Động từ
  (stymied)
  be stymied
  ở vào thế khó khăn
  tôi hoàn toàn ở vào thế khó khăn vì chị ta từ chối giúp đỡ