Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngăn trở
    kế hoạch của chúng tôi về chuyến đi picnic đã bị trời mưa ngăn trở
    Danh từ
    vám ngồi chèo (bắc theo chiều ngang thuyền)