Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phủ nhận, phủ định
  how can you negate God?
  Sao anh phủ nhận Chúa được?
  the facts negate your theory
  những sự kiện đó phủ định thuyết của anh