Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ghế dài
  a park bench
  ghế công viên
  ghế ngồi (của các nhóm ở Hạ nghị viện)
  hàng ghế sau
  có tiếng hoan hô từ ghế ngồi của các đảng viên Đảng lao động
  bàn (của thợ mộc, thợ máy…)
  the bench
  ghế quan tòa; quan tòa; tòa án
  on the bench
  được bổ nhiệm làm quan tòa

  * Các từ tương tự:
  bench dog, bench seat, bench-mark, benchmark program, benchmark test