Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bench dog /'bentʃdɔg/  

  • Danh từ
    chó trưng bày, chó triển lãm