Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • ghế ngang (suốt chiều ngang hai hay ba người ngồi)