Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snooker /'snu:kə[r]/  

 • Danh từ
  trò chơi bi-a Nga
  Động từ
  dồn đối thủ vào thế bí khó gỡ (khi chơi bi-a Nga)
  (khẩu ngữ, nghĩa bóng) dồn (ai) vào thế bí khó gỡ, lừa ai
  anh không thể thắng được đâu, anh đã hoàn toàn bị dồn vào thế bí

  * Các từ tương tự:
  snookered