Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snookered /'snu:kəd/  

  • Tính từ
    bị chặn (quả bi a)
    (nghĩa bóng) bị đẩy vào tình trạng khó khăn