Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  que nhọn, chấn song sắt nhọn; đầu nhọn
  những đầu nhọn trên đầu hàng rào
  đinh đế giày
  bông (lúa…)
  bông lúa đại mạch
  nhánh hoa
  những nhánh hoa oải hương
  spikes
  (số nhiều)
  giày đinh
  đôi giày đinh
  Động từ
  (thường ở dạng bị động) đóng đinh
  giày đóng đinh
  đâm bằng que nhọn; làm bị thương bằng que nhọn
  (từ Mỹ) cho thêm rượu mạnh vào (đồ uống)
  spike somebody's gun
  phá hỏng kế hoạch (của đối phương)

  * Các từ tương tự:
  spike lavender, spike-drawer, spike-driver, spike-hammer, spike-like, spike-nail, spiked, spikefish, spikelet