Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật) có bông
    có mấu nhọn; có đinh mấu