Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hủy bỏ, hủy
  annul a contract
  hủy một hợp đồng

  * Các từ tương tự:
  annulable, annular, annular eclipse, annulary, annulate, annulated, annulation, annulet, annullable