Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annulary /'ænjuləri/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) ngón nhẫn
    Tính từ
    thuộc ngón nhẫn