Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annular /'ænjʊlə[r]/  

  • Tính từ
    [có] hình vòng, [có] hình vành khuyên

    * Các từ tương tự:
    annular eclipse, annulary