Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annular eclipse /,ænjʊləi'klips/  

  • nhật thực hình vành khuyên