Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

annulation /ænju'leiʃn/  

  • Danh từ
    sự kết thành vòng
    vòng