Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vòng nhỏ
    (kiến trúc) đường viền nhỏ quanh cột
    (đại số) linh hoá tử, cái làm không