Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể bỏ được, có thể bãi bỏ được, có thể thủ tiêu được