Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngọn giáo (ngày xưa dùng làm vũ khí)
  Danh từ
  (số nhiều không đổi) (động vật)
  cá chó
  Danh từ
  (tiếng địa phương)
  đỉnh, chóp (một quả đồi) (thường trong tên riêng)
  đỉnh Langdale ở Quận Hồ
  Danh từ
  như turnpike

  * Các từ tương tự:
  piked, pikelet, pikeman, piker, pikestaff