Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  chỗ trống, khoảng trống; khoảng không
  fill the void
  lấp chỗ trống
  the blue void we call the sky
  khoảng không màu xanh ta gọi là bầu trời
  an aching void left by the death of her child
  (nghĩa bóng) khoảng trống đau đớn do cái chết của đứa con để lại cho bà
  Tính từ
  trống, bỏ trống, khuyết
  a void space
  một khoảng trống
  a void post
  một chức vị khuyết
  void of something
  không có, thiếu (cái gì)
  her face was void of all interest
  vẻ mặt cô ta hoàn toàn tỏ ra thiếu quan tâm
  null and void
  xem null
  Động từ
  (luật) làm cho mất hiệu lực
  bài tiết, tháo hết ra (những chất trong ruột, trong bọng đái)

  * Các từ tương tự:
  void-tree, voidability, voidable, voidableness, voidance, voided, voider, voiding, voidness