Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ineffectual /,ini'fekt∫ʊəl/  

 • Tính từ
  vô hiệu quả, vô ích
  make ineffectual attempts to do something
  cố gắng làm việc gì một cách vô ích

  * Các từ tương tự:
  ineffectuality, ineffectually, ineffectualness