Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ineffectually /,ini'fekt∫ʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô hiệu quả, [một cách] vô ích