Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inefficient /,ini'fi∫nt/  

  • Tính từ
    không có khả năng; làm việc kém hiệu quả (người)
    không có hiệu quả cao (máy)

    * Các từ tương tự:
    inefficiently