Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneconomic /,ʌn,i:kə'nɒmik/  /,ʌn,ekə'nɒmik/

 • Tính từ
  không kinh tế, không sinh lợi
  uneconomic factories
  những nhà máy không sinh lợi

  * Các từ tương tự:
  uneconomical, uneconomically