Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneconomically /,ʌn,i:kə'nɒmikli/ /,ʌn,ekə'nɒmikli/  

  • Phó từ
    [một cách] không tiết kiệm, [một cách] lãng phí