Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneconomical /,ʌn,i:kə'nɒmikl/  /,ʌn,ekə'nɒmikl/

 • Tính từ
  không tiết kiệm, lãng phí
  an uneconomical method of housekeeping
  một phương pháp quản lý gia đình lãng phí

  * Các từ tương tự:
  uneconomically