Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disorganized /dis'ɔ:gənaizd/  

  • Tính từ
    (cách viết khác disorganised)
    thiếu tổ chức
    a disorganized holiday
    một kỳ nghỉ thiếu tổ chức