Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vụng về
  tôi đã làm một cố gắng khá vụng về để mong cứu chữa tình hình
  lạc lõng
  an inept remark
  một nhận xét lạc lõng

  * Các từ tương tự:
  ineptitude, ineptly, ineptness