Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bumbling /'bʌmbliŋ/  

  • Tính từ
    vụng về, hậu đậu
    you bumbling idiot!
    đồ ngu ngốc hậu đậu nhà mày!